Algemene Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer
Ondernemer: Teerhart.nl
Adres: Leeuwerikstraat 18, Leeuwarden
Telefoonnummer: 06-24740797
E-mailadres: info@teerhart.nl
KvK-nummer: 61054771
Btw-nummer: NL 127025522B01

Bij bestellingen via Teerhart.nl gelden de volgende Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Teerhart.nl, hierna te noemen Teerhart.nl en op alle met Teerhart.nl aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Teerhart.nl is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Teerhart.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Teerhart.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Teerhart.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Teerhart.nl is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Teerhart.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Teerhart.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar info@teerhart.nl. De Klant en Teerhart.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze per e-mail is verzonden. De elektronische bestanden van Teerhart.nl gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Teerhart.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Teerhart.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 Teerhart.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele  kosten van extra services over op bankrekening: NL62 INGB 0006 2448 31 t.n.v. Teerhart o.v.v. Bestelnummer.

3.7 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering

4.1 Teerhart.nl heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden binnen 5 werkdagen verzonden. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Voor bestellingen met eigen afbeeldingen of teksten geldt een levertijd van 5 werkdagen vanaf de goedkeuring van de digitale proef.

De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. In ieder geval heeft de Klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden indien de levertijd de 30 dagen overschrijdt. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

4.5 Levering geschiedt met Post.nl, reguliere post. Mits de klant voor een alternatieve verzendmethode kiest en hiervoor de bijbehorende kosten betaald.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

5.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant Teerhart.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een 1 werkdag na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Teerhart.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien 14 dagen na aflevering aan Teerhart.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Dit is niet van toepassing op maatwerk (gepersonaliseerde) hangers zoals onze create your own hangers, deze kunnen in overeenstemming worden aangepast maar niet worden geretourneerd.

5.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Teerhart.nl voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Teerhart.nl betaalde.

5.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 6 Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Teerhart.nl geeft 1 maand garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

Goede kwaliteit van foto`s is belangrijk voor verwerking in al onze sieraden. Houdt er rekening mee dat er enig kleurverschil kan zijn met het origineel dit i.v.m. bewerken. Deze kunnen niet geretourneerd worden.

De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Teerhart.nl

6.2 Teerhart.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Teerhart.nl. Teerhart.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

6.3 Indien Teerhart.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 7 Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Teerhart.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 8 Persoonsgegevens

8.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Teerhart.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

8.2 Teerhart.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

8.3 Teerhart.nl verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10 Diversen

10.1 Teerhart.nl is gevestigd te Leeuwarden.

10.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Teerhart.nl naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

10.3 Wanneer door Teerhart.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Teerhart.nl deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.